Terapie senzorické integrace dle A. Jean Ayres

Pojem „senzorická integrace“ lze chápat v několika významech: jako teorii, jako schopnost nervového systému a v neposlední řadě jako terapeutický přístup vyvinutý v 70. letech 20. století ergoterapeutkou A. Jean Ayres. Samotný přístup vychází z ergoterapie, neurovědy a psychologie.

Senzorická integrace je diagnostický a terapeutický přístup, který byl vynalezen Jean Ayres Ph.D.,OTR. V roce 1972 představila hypotézu, že senzorická integrace je nezbytná pro život a objevila ,,skryté senzorické deficity´´. Díky této teorii lze vysvětlit, jak nervový systém zpracovává smyslové informace a integruje je, abychom je mohli použít pro smysluplné chování (Schaaf, Mailloux, 2017). Každý člověk má svá smyslová specifika, například pokud jde o vyšší citlivost na některé smyslové podněty, vnímání některých podnětů jako nepříjemných, nebo naopak jako velmi příjemných. Pokud však tyto rozdíly zasahují do každodenního života, ztěžují člověku fungování a způsobují potíže s učením nebo chováním, pak můžeme uvažovat, že jde o dysfunkci smyslové integrace nebo poruchu smyslového zpracování.

J. Ayresová tvrdí, že učení je úzce spjato se schopností zpracovávat příchozí smyslové informace: jak z vnějšího prostředí, tak z našeho vlastního těla, což nám umožňuje využívat je k organizování a plánování , chování. Pokud nejsou smyslové informace zpracovány správně, výsledkem mohou být různé potíže s učením a chováním . Dítě s obtížemi ve smyslové integraci se nemusí přiměřeně vyvíjet. Jeho vývoj se může opožďovat a dosažení některých vývojových milníků je změněné. Senzorická integrace se může projevit jako deficit v oblasti řečových dovedností, koordinace, stability stejně tak jako například v oblasti praxe (schopnost vymyslet a zorganizovat nové pohyby)

Systémy, které mohou být ovlivněny:

    • taktilní systém(hmat)
    • proprioceptivní systém (svaly, pozice kloubů)
    • vestibulární systém (pohyb hlavy vůči tělu, pohyb v prostoru)
    • olfaktorický systém (čich)
    • Chuťový systém
    • Zrakový systém
    • Sluchový systém

Pro rezervaci termínu mne kontaktuje na tel. 728 880 268.

Cena vyšetření dle EASI – 1500,- Kč.

Senzorická integrace 960,- Kč / 50 minut, 500,- Kč / 30 minut